GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov určená klientele prevádzkovateľa
(„Informácia“)Spoločnosť HOFFMANN REAL, s. r. o. („HR“)[1] rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

Táto informácia je určená klientom a dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva spoločnosť HR. Jej cieľom je poskytnúť klientom a dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané spoločnosťou HR a aké majú práva voči spoločnosti HR vo vzťahu k týmto údajom.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných spracovateľskými činnosťami, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť HOFFMANN REAL, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I so sídlom Železničiarska 13, Bratislava 811 04, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo 53480/B, IČO: 44 242 085, korešpondenčná adresa: Železničiarska 13, Bratislava 811 04, Slovenská republika („HR“ alebo „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 11.

2. Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

HR spracúva osobné údaje svojich klientov pri výkone sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). V tomto zmysle spracúva osobné údaje záujemcov o uzatvorenie kúpnej zmluvy v súvislosti s nehnuteľnosťou, resp. záujemcov o uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti a iné, obdobné zmluvné dokumentácie zabezpečujúce nakladanie s nehnuteľnosťami.

3. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spracovateľskými činnosťami spoločnosti HR:

a) na účel plnenia zmluvy, v ktorých je klient zmluvnou stranou.

4. Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ na základe nasledovných právnych základov:

• spracúvanie na účel podľa písm. a) čl. 3 tejto Informácie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie obchodných zmlúv s Vami, ako klientmi a dotknutými osobami vo vzťahu s prevádzkovateľom.

HR nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 a 10 GDPR.

5. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

6. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou prevádzkovateľa (najmä Najvyššiemu kontrolnému úradu, Finančnému úrad, Protimonopolnému úradu, Štatistickému úradu), ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od spoločnosti HR podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní), ďalej osobám poskytujúcim HR právne alebo iné odborné služby.

Vaše osobné údaje ďalej môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené, obchodným zástupcom prevádzkovateľa.

7. Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu piatich rokov počas doby platnosti obchodnej zmluvy s našim klientom.

8. Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči spoločnosti HR nasledovné práva:

• právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od spoločnosti HR potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;

• právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby spoločnosť HR bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť HR obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti HR overiť správnosť týchto údajov;

• právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov zo všetkých listinných alebo elektronických databáz spoločnosti HR, okrem prípadu preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov spoločnosti HR voči Vám ak budete k spoločnosti HR vystupovať ako dlžník;

• máte právo na prenosnosť osobných údajov – máte právo na prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, a to okrem osobných údajov spracúvaných na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

• máte právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, okrem spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmlúv uzatvorenej s Vami ako klientmi;

• máte právo na odvolanie súhlasu – máte právo kedykoľvek odvolať súhlas poskytnutý na spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sme takýto Váš súhlas od Vás vyžadovali, prijali a evidovali.

• Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

10. Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada kompetentná osoba v spojení s poskytovateľmi právnych služieb prevádzkovateľovi.

11. Ako nás kontaktovať?

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete spoločnosť HR kontaktovať písomne na adrese: Železničiarska 13, 81104 Bratislava, Slovenská republika, web: http://www.hoffmannreal.sk/kontakt

[1] Táto dokumentácia bola pripravená a je aplikovateľná aj pre (a) prevádzkovateľa, spoločnosť HOFFMANN GROUP, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I so sídlom Železničiarska 13, Bratislava 811 04, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo 53178/B, IČO: 44 241 836, korešpondenčná adresa: Železničiarska 13, Bratislava 811 04, Slovenská republika, (b) prevádzkovateľa, spoločnosť SLOVAKIA REMERS, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I so sídlom Tajovského 1, Bratislava 811 04, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo 57589/B, IČO: 44 668 783, korešpondenčná adresa: Tajovského 1, Bratislava 811 04, Slovenská republika z dôvodu technickej, právnej a faktickej prepojenosti prevádzkovateľov, pričom sa takáto prepojenosť rovnako týka aj problematiky spracúvania osobných údajov. V oboch spoločnostiach figuruje totožný konečný užívateľ výhod v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov